Περιεχόμενο Ιστοσελίδων

Απολογισμός έτους 2017

Οικονομικά στοιχεία

Έσοδα 2017

Δωρεές

85.000,00

Πλεόνασμα χρήσης 2016

42.777,29

ΣΥΝΟΛΟ
127.777,29

Έξοδα 2017

Λειτουργικά έξοδα

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

2.380,66

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

65.703,19

Παροχές τρίτων

11.840,76

Διάφορα έξοδα

26.057,09

ΣΥΝΟΛΟ
105.981,70
 
 
Πλεόνασμα χρήσης 2017
21.795,59

Τα Οικονομικά στοιχεία του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης έχουν υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίηση Αττικής, Δ/νση Κοινοφελών Περιουσιών

 

Περιεχόμενο Ιστοσελίδων

Απολογισμός έτους 2016

Οικονομικά στοιχεία

  

Έσοδα 2016

Δωρεές

120.000,00

Τραπεζικό υπόλοιπο  1/1/2016

7.623,91

ΣΥΝΟΛΟ
127.623,91

Έξοδα 2016

Λειτουργικά έξοδα

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

2.052,89

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

66.761,00

Παροχές τρίτων

12.387,67

Διάφορα έξοδα

3.645,06

ΣΥΝΟΛΟ
84.846,62
 
 
Πλεόνασμα χρήσης 2016
42.777,29
Τα Οικονομικά στοιχεία του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης έχουν υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίηση Αττικής, Δ/νση Κοινοφελών Περιουσιών  

Περιεχόμενο Ιστοσελίδων

Απολογισμός έτους 2015

Οικονομικά Στοιχεία

Έσοδα 2015

Δωρεές

50.000,00

Πλεόνασμα χρήσης 2014

43.151,88

ΣΥΝΟΛΟ
93.151,88

Έξοδα 2015

Λειτουργικά έξοδα

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

3.106,53

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

57.160,53

Παροχές τρίτων

18.059,93

Διάφορα έξοδα

4.949,98

ΣΥΝΟΛΟ
83.276,97
 
 
Τραπεζικό υπόλοιπο 31/12/2015
7.623,91
Τα Οικονομικά στοιχεία του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης έχουν υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίηση Αττικής, Δ/νση Κοινοφελών Περιουσιών  

Περιεχόμενο Ιστοσελίδων

Προϋπολογισμός έτους 2018

Οικονομικά στοιχεία

Έσοδα 2018

Δωρεές

200.000,00

Προϋπ. Αποτέλεσμα διαχειριστικού έτους 2017

19.000,00

ΣΥΝΟΛΟ
219.000,00

Έξοδα 2018

Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός

10.000,00

 

Λειτουργικά έξοδα

 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

101.338,88

Παροχές τρίτων

14.650,00

Διάφορα έξοδα

67.100,00

ΣΥΝΟΛΟ
193.088,88
 
 
Προϋπ. Πλεόνασμα παρούσης χρήσεως
25.911,12
Τα Οικονομικά στοιχεία του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης έχουν υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίηση Αττικής, Δ/νση Κοινοφελών Περιουσιών  

Περιεχόμενο Ιστοσελίδων

Προϋπολογισμός έτους 2017

Οικονομικά στοιχεία

Έσοδα 2017

Δωρεές

100.000,00

Προϋπ. Αποτέλεσμα Διαχειριστικού Έτους 2016

43.000,00

ΣΥΝΟΛΟ
143.000,00

Έξοδα 2017

Λειτουργικά έξοδα

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

3.000,00

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

71.585,00

Παροχές τρίτων

12.600,00

Διάφορα έξοδα

9.600,00

ΣΥΝΟΛΟ
96.785,00
 
 
Προϋπ. Πλεόνασμα παρούσης χρήσεως
46.215,00
Τα Οικονομικά στοιχεία του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης έχουν υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίηση Αττικής, Δ/νση Κοινοφελών Περιουσιών  

Περιεχόμενο Ιστοσελίδων

Προϋπολογισμός έτους 2016

Οικονομικά στοιχεία

Έσοδα 2016

Δωρεές

90.000,00

Προϋπ. Αποτέλεσμα διαχειριστικού έτους 2015

7.500,00

ΣΥΝΟΛΟ
97.500,00

Έξοδα 2016 

Λειτουργικά έξοδα

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

2.500,00

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

71.300,00

Παροχές τρίτων

12.650,00

Διάφορα έξοδα

8.600,00

ΣΥΝΟΛΟ
95.050,00
 
 
Προϋπ. Πλεόνασμα παρούσης χρήσεως
2.450,00
Τα Οικονομικά στοιχεία του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης έχουν υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίηση Αττικής, Δ/νση Κοινοφελών Περιουσιών